Udvidet oplysning om prisfastsættelse for 2024

2. januar 2024

Vi vil gerne oplyse yderligere, omkring forholdende for prisfastsættelsen for 2024.

Først skal vi tilbage til 2020. Det står her klart, at vores fliskedler som er fra 1994 og 2003, er tæt på at være teknisk udtjente. Grundet alder, teknologi, slid og tæring vil især kedlen fra 1994, stå for en så omfattende renovering, at en udskiftning reelt vil være den eneste løsning. Kedlen fra 2003, vurderes til at kan levetidsforlænges, hvis man laver en større investering i denne. Tilbage i 2020, skulle der altså tages en beslutning om, hvordan der skulle investeres, for fortsat at kunne levere driftsikker varme til byen. Værd at bemærke, er det at man i 2020, politisk havde spærret for, at vi kunne indkøbe en ny fliskedel. Denne spærring er grundet energikrisen fjernet igen.

I slutningen af 2020, fik man derfor lavet en selskabsøkonomisk konsekvensberegning, af et rådgivende ingenørfirma. Ud over flis som reference, regnede man på solvarme og flere sammensætninger af varmepumpe/elkedel. Som reference brugte man den daværende flispris, og tog højde for behovet for geninvestering i fliskedlerne også. For de elforbrugende anlæg (varmepumpe/elkedel), tog man udgangspunkt i 30øre/kWh*, som var de højeste priser vi historisk havde set på el. Der blev ydermere lavet følsomhedsberegninger, i så fald at elprisen skulle stige.

Konklusionen dengang var entydig. Levetidsforlængelse eller fornyelse af fliskedlerne, ville betyde en ca. 25% forøgelse af varmeprisen. Ved investering i et nyt el-produktionsanlæg, kunne varmeprisen fastholdes, eller i værste fald (følsomhed), stige mindre end 25%. Ved en investering i et nyt produktionsanlæg med varmepumpe og elkedel, ville man samtidig forlænge levetiden på kedlen fra 2003, forøge forsyningssikkerheden, samt være mindre udsat. Mindre udsat i form af at have 2 brændsler mod tidligere kun flis som brændsel. På baggrund af dette informerede man på generalforsamlingen d. 9. juni 2021, om det kommende projekt, med investering i varmepumpe, elkedel samt akkumuleringstank.

I oktober 2021 rammes alle vi danskere, af en energikrise. Især gas og træpiller rammes, men da el også produceres på gas, følger den med op. Elprisen når 140øre/kWh i december, og årsgennemsnittet bliver 66øre/kWh. Vi fastholder varmeprisen på fjernvarme til trods.

I 2022 invaderer Rusland nabolandet Ukraine og energikrisen blusser yderligere op. Elprisen rammer rekordhøjt niveau 18. august med en pris på 550øre/kWh, og gasprisen er ligeledes høj. Træpiller handles også til rekordhøje priser, hvis man overhovedet kan fremskaffe dem. Elprisen i 2022 er i gennemsnit 163øre/kwh. I september 2022 stiger prisen på flis med 60%. Vi fastholder varmeprisen på fjernvarme til trods.

I 2023 står vi i den ærgerlige situation, at vi er nødsaget til at hæve prisen med 76%, eller 7.960kr for et standardhus. I forhold til 2020, er flisprisen steget med 60% og elprisen steget med over 100%. Samtidig skal den nye investering tilbagebetales. En tilbagebetaling der var forventet, skulle betales af billig varme, produceret på el. Vi er samtidig ramt af høje renter på ny-investeringen. Altså er situationen langt fra som håbet, men havde vi ikke investeret i varmepumpe/elkedel, og derimod levetidsforlænget fliskedler, havde varmeprisen været på samme niveau. Elprisen for 2023 ender på 65øre/kWh i gennemsnit eller samme niveau som 2021. Heldigvis har vi i løbet af 2023 produceret ca. 70% af produktionen på el, til en pris der er lavere end produktion på flis. Konklusionen er, at flisprisen, renten og manglen på lave elpriser i perioder (nødvendiggør produktion på fliskedel), gør ondt på varmeprisen. Øvrige forhold i driften, såsom ledningsnet, firmabiler, administration osv. drives som altid omkostningsbevidst, og har ikke haft nogen indvirkning på varmeprisen. Fjernvarmeværker med gas og el som brændsel, som f.eks Troldhede, rammes endnu hårdere.

Her i 2024 er energikrisen desværre blevet hverdag, og vi forventer i store træk, at året kommer til at ligne 2023. Flisprisen er faldet 2,5%, men der er langt tilbage til 2020 niveau. Det samme gælder for elprisen, der til trods for at ligne 2021 niveau, stadig er for høj. Renteniveauet har ikke været højere siden 2008. Derfor er det en nødvendighed, at fastholde nuværende varmepris.

Husk stadig på at vi drives efter et hvile-i-sig-selv princip, der gør at en evt. overdækning vil tilbageføres til forbrugere det kommende år, ligesom en evt. underdækning vil skulle opkræves hos forbrugerne det kommende år.

 

Kigger vi ud i fremtiden, så er det umiddelbart følgende parametre, der vil kunne gøre at prisen kan sænkes:

  • Renteniveau der falder markant. Forventningen er at renten vil falde, men hvor meget og hvor hurtigt?
  • Flispris der falder markant. Umiddelbart er der ingen analyser eller indikationer der peger i retning af dette.
  • Års-elpris der falder markant. Selvom analyser og forward priser indikerer lavere priser, så tyder det ikke på at vi kommer tilbage til 2020 priser i nær fremtid.
  • Større økonomisk gevinst ved at være fleksibel og kunne lave load-shifting og øvrige systemydelser i elmarkedet.

 

Pris for et standardhus 130 kvm og 18,1MWh forbrug i 2024:

  • Sdr. Felding (Fliskede/ny varmepumpe/ny elkedel): 18.435kr
  • Sdr. Omme (Nyere fliskedel): 16.785kr
  • Kibæk (Fliskedel/nyere havepark affalds kedel): 12.531kr
  • Troldhede (Gaskedel/nyere varmepumpe): 20.293kr
  • Gns pris fjernvarme i Danmark aug 2023: 17.807kr

 

*  Alle elpriser oplyst er rå elpriser, uden transport og uden moms.

//