Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

afholdes på Klods Hans onsdag den 9. september 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Niels Jørgen Nielsen og Morten Axelsen
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt.

Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være varmeværket skriftligt i hænde senest 5 dage før.

Regnskabet kan afhentes på varmeværket 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen